รับทำบัญชี

 

 

วัตถุประสงค์ของบริษัทรับทำบัญชี

บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

 

 

ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับบริษัทรับทำบัญชี

 • เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 15 ปี
 • เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
 • เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
 • เราทำงานเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณมากที่สุด
 • เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทรับทำบัญชี

 • เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
 • สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 • มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

 

 

1.บริการจัดทำบัญชีรายเดือน

  1.1 งานด้านบัญชี
    1.1.1. จัดทำสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงินและสมุดรายวันทั่วไป
1.1.2. จัดทำงบทดลอง บัญชีแยกประเภท 
1.1.3. จัดทำรายงานทางการเงินและนำส่งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1.1.4. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากและรายละเอียดสินทรัพย์ถาวร
1.1.5. จัดทำรายละเอียดประกอบสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนและประจำปี
1.1.6. ลงทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
1.1.7. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและระบบการควบคุมภายในตลอดการให้บริการ
  1.2. งานด้านภาษีอากร
    1.2.1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำเดือน เช่น แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 1ก
1.2.2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
1.2.3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
1.2.4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน
1.2.5. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบครึ่งปี(ภ.ง.ด. 51)
1.2.6. ให้คำปรึกษาด้านภาษีตลอดระยะเวลาการให้บริการ
1.2.7. เข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่ถูกหมายเรียกตรวจสอบหรือตามที่ผู้รับบริการร้องขอ(ปีละ 1 ครั้ง)

2.บริการจัดทำบัญชีรายปี

กรณีที่ไม่มีรายการค้าหรือมีจำนวนเอกสารในปริมาณที่น้อย สามารถใช้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายปี

 

3.บริการอื่นๆ

  3.1. จัดทำบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้าน มูลนิธิ และสมาคม
3.2. บริการยื่นประกันสังคมประจำเดือน
3.3. บริการจัดทำเงินเดือน
3.4. บริการจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
3.5. บริการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบการควบคุมภายใน และออกแบบระบบบัญชี 
3.6. ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัทคิดค่าบริการตามลักษณะของธุรกิจและปริมาณงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันหรือตามเงื่อนไขในหนังสือเสนอบริการ ด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 154,467