โปรแกรม Express ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

รายละเอียด กำหนดการเข้าอบรม หลักสูตร 1 วัน

สถานที่จัดการอบรม : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปณัฐติยาเทรนนิ่ง แอนด์ ลอว์

 

 เวลา   เนื้อหา   วิทยากร 
08.00 - 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 ความรู้ขั้นต้นในเกี่ยวกับการทำบัญชีธุรกิจซื้อมา - ขายไป อ.ณัฐ ลำดวนหอม
10.30 - 10.45 พักเบรก รับประทานของว่าง  
10.45 - 12.00 ความรู้ขั้นต้นในการใช้โปรแกรมคอมฯ Express ในการจัดทำบัญชีซื้อมา - ขายไป อ.ณัฐ ลำดวนหอม
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 ฝึกปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมฯ เพื่องานบัญชีซื้อมา - ขายไป อ.ณัฐ ลำดวนหอม
14.30 - 14.45 พักเบรก รับประทานของว่าง  
14.45 - 16.00 ฝึกปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมฯ เพื่องานบัญชีซื้อมา - ขายไป (ต่อ) อ.ณัฐ ลำดวนหอม
16.00 - 16.30 จรรณยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อ.ณัฐ ลำดวนหอม

 

 

* ราคาค่าอบรม ท่านละ 2,500 บาท รับไม่เกิน 50 ท่าน + รวมอาหารว่าง

* แสดงบัตรนักศึกษา ส่วนลด 30%

* แสดงบัตรสมาชิก ส่วนลด 20%


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 156,053