กฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี

  พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

  พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 

  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558

  กฎกระทรวงกำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553

 

:: ข้อบังคับ ::

  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2559

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. 2557 

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2556

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ. 2556

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมสมาชิก พ.ศ. 2556

  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2556

  ข้อบังคับฉบับที่ 4 : เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

  ข้อบังคับฉบับที่ 5 : เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี แต่ละ

  ข้อบังคับฉบับที่ 12 : เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

  ข้อบังคับฉบับที่ 14 : เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่

  ข้อบังคับฉบับที่ 16 : เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี

  ข้อบังคับฉบับที่ 19 : เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553

  ข้อบังคับฉบับที่ 21 : เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554

 

:: ข้อกำหนด :: 

  เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550

  เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

 

 

 

Visitors: 152,319