นิติบุคคล

 สาระต้องรู้ กับ สมุห์ณัฐ เสนอเรื่อง นิติบุคคล 


            นิติบุคคล คือ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจดทะเบียน ซึ่งต้องจดทะเบียนจัดตั้งกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนนิติบุคคล มีความแตกต่างระหว่าง บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วน ตัวอย่างทุน 1 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนประมาณ 5 พันบาท แต่บริษัทประมาณ 10,000 บาท ครับ ปัจจุบันสามารถจดได้ภายใน 1 วัน

Visitors: 152,320