สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

 สาระต้องรู้ กับ สมุห์ณัฐ ตอนนี้เสนอเรื่อง สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 

 

- กรณีคลอดบุตร จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ได้รับสิทธิเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตร 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง ไม่เกิน 4 ครั้ง ได้สิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน

- กรณีสงเคราะห์บุตร จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในเวลา 36 เดือน ได้สิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาท บุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 0-6 ปี

- กรณีเจ็บป่วย จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะ 15 เดือน  ได้รับสิทธิบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์

- กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ได้รับสิทธิค่าทำศพ 40,000 บาท

- กรณีทุพพลภาพ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะ 15 เดือน  ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล เข้ารับบริการโรงพยาบาลของรัฐฟรี โรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอกเหมาจ่ายเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ผู้ป่วยในเหมาจ่ายเดือนละ 4,000 บาท ค่ารถพยาบาล เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท ได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานอีก 40,000 บาท

- กรณีว่างงาน จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ได้รับสิทธิกรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย กรณีลาออก ได้รับเงินทดแทนการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย

- กรณีชราภาพ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ ได้รับสิทธิเงินชราภาพร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

Visitors: 152,318