กรอกข้อมูลจดทะเบียนบริษัท

วิธีการกรอกข้อมูล ให้กรอกรายละเอียดตามหัวข้อ

ข้อ 1. กรอกชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่ต้องการจดทะเบียน

ข้อ 2. ชื่อผู้ใช้จองชื่อ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ระบุถนน, รหัสไปรษณีย์)

ข้อ 3. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ / รหัสประจำบ้านที่ใช้เป็นสำนักงาน

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ระบุได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ข้อก็ได้)

ข้อ 5. ชื่อกรรมการของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน โปรดระบุ

       5.1 โปรดระบุว่าใครมีอำนาจในการเซ็นเอกสารและประทับตราสำคัญ:(สองคนเซ็นร่วมกันหรือ กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเซ็นต์)

ข้อ 6. รายชื่อหุ้นส่วนจำนวน (ถ้าจดบริษัทต้องมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ถ้า หจก. แค่ 2 คน)

ข้อ 7. ทุนจดทะเบียน

ข้อ 8. รูปแบบตรายาง และ แผนที่ตั้งบริษัท (สแกนมาเป็นไฟล์เดียวกัน และอัพโหลด)

ข้อ 9. เอกสารที่ต้องเตรียม

       9.1. รูปแบบตรายาง 
       9.2. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน 
       9.3. สำเนาทะเบียน ของบ้านที่ใช้เป็นบริษัทฯ โดยให้เจ้าบ้านเซ็นรับรองสำเนา กรณีเป็นทะเบียนบ้านเปล่าต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เช่น สัญญาซื้อขาย , ใบคำขอเลขที่บ้าน,โฉนดที่ดิน , ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แนบอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
       9.4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการหรือสัญญาเช่า(ติดอากรแสตมป์ด้วย) 
       9.5. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน(ของบ้านที่ใช้เป็นบริษัท) เซ็นรับรองสำเนา 

แบบฟอร์มข้อมูลการจดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
Visitors: 157,051